A CSALÁD A TÁRSADALOM ÉLTETŐ ALAPSEJTJE

Szent II. János Pál pápa: Familiaris consortio, azaz “Családi közösség” című művének összefoglalása, amely a keresztény család feladatairól szól, III. rész:

Pibék László MSc, STL, STL, SF, PM, házasság- és családteológus

A gonosz győzelméhez elegendő annyi,
hogy a jó emberek ne tegyenek semmit
.”
/Edmund Burke, ír politikus 1729-1797/

  1. A Familiaris Consortio (családi közösség) 40 éve jelent meg

 A Familiaris Consortio (FC) 1981. november 22-én Krisztus Király ünnepén jelent meg, így 2021-ben ezen az ünnepen volt megjelenésének 40 éves jubileuma. Szent II. János Pál pápa – bár a katolikus Egyházhoz címezte írását – mégis az összes keresztényt, sőt jóakaratú embert kéri, hogy fogjanak össze a család védelmének érdekében: „Kérjük tehát, az összes keresztényt, hogy szívesen és bátran működjenek együtt minden jóakaratú emberrel, akik felelősséget éreznek a család szolgálata iránt.” (FC no. 86.)

Szent II. János Pál pápa által írt Familiaris Consortio (FC, 1981) apostoli buzdítás a család négy alapvető feladatát határozza meg, melyek a következők:

  1. személyek közösségének kialakítása és fenntartása,
  2. az élet szolgálata,
  3. a társadalom fejlődésében való részvétel és
  4. az Egyház életében és küldetésében való osztozás.

Előző két cikkben az első két alapvető feladatról – személyek közösségének kialakítása és fenntartása, illetve az élet szolgálata – volt szó.

  1. A CSALÁD a TÁRSADALOM első és ÉLETADÓ SEJTJE

Már a II. Vatikáni Zsinat Apostolicam Actuositatem (AA) k. határozatában – mely a világi hívek apostolkodásáról szól – hangsúlyozza, hogy a világi híveknek milyen magasztos hivatása van a családi élet megélésén keresztül:

Mivel mindenek Teremtője [Isten] a házastársi közösséget az emberi társadalom kezdetévé és alapjává rendelte, s kegyelmével Krisztusra és az Egyházra utaló nagy szentséggé tette (vö. Ef 5,32), a hitvestársak és a családok apostolkodásának egyedülálló jelentősége van mind az Egyház, mind a polgári társadalom szempontjából. A keresztény hitvestársak egymás, gyermekeik és a család egyéb tagjainak üdvösségére a kegyelem munkatársai és a hit tanúi. Gyermekeik számára ők az első hithirdetők és nevelők; szavukkal és példájukkal keresztény és apostoli életre készítik fel őket, okosan segítségükre vannak hivatásuk megválasztásában, … (AA no. 11.)

A család Istentől azt a küldetést kapta, hogy a társadalom első és életadó sejtje legyen. (AA no. 11.)

A hitvestársaknak mindig is kötelességük volt, ma pedig apostolkodásuk legfontosabb összetevője: életük által nyilvánvalóvá tenni és bizonyítani, hogy a házassági kötelék fölbonthatatlan és szent; határozottan hangoztatni, hogy a szülőknektermészetes joga és kötelessége a gyermekek keresztény szellemben való nevelése; megvédeni a család méltóságát és törvényes autonómiáját. Ők is, de a többi keresztény hívő is, más jóakaratú emberekkel együtt igyekezzenek elérni azt, hogy az állami törvényhozás tartsa teljes tiszteletben ezeket a jogokat, a kormányzat vessen számot a családok szükségleteivel a lakás, a gyermeknevelés, a munkakörülmények, a társadalombiztosítás és az adózás kérdéseiben … (AA no. 11)

A Familiaris Consortio mindössze néhány mondattal utal arra, hogy mitől is éltető sejtje a család a társadalomnak: „a társadalom újabb tagjai a családban születnek, és a családban kapják meg a szociális erények első iskoláját, ezek az erények pedig a társadalom életének és fejlődésének lelkét jelentik.” (FC no. 42.) Ez világosan megmutatja, hogy egyedül csak a család képes az emberi nem természetes úton, Isten által is elfogadott és akart módon történő reprodukciójára. Csak itt képes az emberi élet a maga teljes jóságában – az édesanya és az édesapa, valamint Isten titokzatos együttműködésének eredményeként – létbe szökkenni. Ahogy a Familiaris Consortio mondja: „szeretetből szólítja létbe Isten az embert és szeretetre hívja meg őt” (FC no. 11.) A fizikai élet szolgálata mellett, a lelki-erkölcsi élet szolgálata a család másik fontos feladata a társadalom és az Egyház számára. A társadalmi közösség lelkét formálják gyermekeikben, mikor a szociális erényeket (pl.: emberi személy tisztelete, az élet tisztelete, igazságosság, embertársak szolgálata, közjó szolgálata stb.) fejlesztik bennük. De ugyanilyen fontos a hitbeli és spirituális téren, az Istennel való bensőséges kapcsolathoz – az életkornak megfelelő – támogatás, nevelés. A Familiaris Consortio külön kiemeli, hogy a nemi identitás kialakítása és a szexualitás Isten terve szerinti fejlesztése, valamint a házasságra és családi életre való felkészítés ma (40 éve íródott!) különösen is fontos feladata a család szolgálatának. (vö. FC. no. 11.)

A Familiaris Consortio a társadalom emberibbé tételéről így fogalmaz: „a család lesz forrása és leghatásosabb eszköze a társadalom emberibbé tételének, és általa kapja meg az egész társadalom a személy pecsétjét.” (FC no. 43.)

  1. A CSALÁD társadalmi feladata

Már XII. Piusz pápa 1949-ben kiemelte, a családok fontos lehetősége és felelőssége, hogy szervezetekbe tömörüljenek. (vö. XII. Pius a családjog védelmére alakult egyesületek nemzetközi uniójának kongresszusi képviselőihez 1949. szept. 20: AAS 41 (1949) 552. lap.)

A család társadalmi szolgálatának alapja is az egy nő és egy férfi szeretet szövetsége, a házasság, melyből kinő a család. A családi közösség létrehozása és folyamatos fenntartása, a gyermekek testi-lelki születése és növekedése mellett a családnak még számos lehetősége van a társadalom szolgálatára. A társadalmi életet megannyi területen tudja talentumaival szolgálni, éltetni: pl. szociális terület, oktatási terület, életmód, gazdasági terület. Kiemelkedik ezek közül a család védelmének fontossága, mely napjainkban nem várt kihívást jelent a családok számára. E tekintetben érdemes megemlíteni Szent II. János Pál pápa által 1983-ban kiadott Családjogi Chartát vagy az Ordo Iuris által 2018-ban összeállított Családjogi Egyezmény (CRF), és Szent II. János Pál pápa által 2004-ben kiadott Az Egyház Társadalmi Tanításának Kompendiumát, melyeket lehet tanulmányozni és utána tettekre is váltani.

A család, mint élő organizmus kimagasló lehetőségekkel és felelősségekkel van felruházva Isten terve szerint, amelyekkel az életet, a TELJES ÉLETET tudja szolgálni. Mindehhez a küldetéshez nagyon jó szolgálatot tehet, ha a családok közösségekbe, szövetségekbe szerveződnek és így egymás adottságait szinergikusan ki tudják használni és nagyobb társadalmi potenciált képviselnek az egyes általuk képviselt ügyekben.

  1. A társadalom a CSALÁD szolgálatában

A társadalom alapvető feladata, hogy oltalmazza és tiszteletben tartsa a család intézményét. Ezt az alapvető feladatot a társadalom – és így a társadalmi életet segítő kormányzati munka – az Egyház Társadalmi Tanításának alapelvei és alapértékei mentén tudja maradéktalanul megvalósítani a családok és a társadalom javára. Ez feltételezi a nyílt, folyamatos és a család érdekeit figyelembe vevő kommunikációt és az erre épülő megvalósítási rendszereket, melyek magukba kell foglalják a közös kiértékelést és a proaktív fejlődést is. A család védelmének és életének biztosítása a jogrendben, mindenekelőtt az alkotmányban vagy alapszerződésben kell megjelenjen. Ez volt Szent II. János Pál pápa kérése 2002-ben is a II. János Pál Intézet 20 éves jubileumi ünnepségen elhangzott beszédében. A jog mellett, több más területen is tud az állam, a társadalom a család szolgálatára lenni és „A közhatalom legyen meggyőződve arról, hogy a családban van a polgári közjó nélkülözhetetlen kincse, ezért amennyire csak képes rá, adja meg a családoknak mindazt a gazdasági, társadalmi, oktatási, politikai és kulturális segítséget, amelyre az rászorul, annak érdekében, hogy minden feladatát teljesíteni tudja.” (FC no. 45.)

Az állam és a család kapcsolatát a szubszidiaritás (kisegítés) elvének kell jellemeznie. Ez azt jelenti, hogy amit a család önmaga meg tud tenni, azt nem szabad az államnak helyette megtennie. Inkább a segítésnek olyan formáját kell az államnak keresni, amely a családot egyre inkább képessé teszi alapvető feladatainak (vö. FC no. 17. illetve a cikk 1. pontja) minél magasabb szintű megvalósítására.

  1. Egy új nemzetközi rend lehetősége

Amint érzékelhető a különböző kutatásokból, kulturális jelenségekből, megnyilatkozásokból (vö. 14 vallási felekezet nyilatkozata a házasság, a család és az emberi méltóság védelmében 2021. december 9.) a keresztény házasságnak és családnak egyre nagyobb ellenállással kell szembenéznie, ha meg kívánja valósítani társadalmi küldetését. Új és sokkal mélyebb elköteleződésre van ma szükség minden családban ahhoz, hogy a nemzeti és nemzetközi térben az ember, még mindig a maga Isten adta teljességében tudjon természetéhez hűségesen megfoganni, élni és meghalni. Minden egyes család, mint családi egyház, küldetésben van, hogy a szeretet győzelmét hirdesse a szerető Isten ellenes világban.

Amikor az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szövetsége, 1945-ben, a II. Világháború után, létrejött, áthatotta a kereszténység tanítása és az Egyház társadalmi tanításának világi segítője volt. Mára ez a szervezet meglehetősen messze hajlott el saját gyökereitől és sok esetben épp az emberiség és a közjó ellenében cselekszik. Hasonló elhajlást tapasztalunk az Európai Unióban is, melyet kereszténydemokraták hoztak létre az emberibb világ érdekében. E tényeket látva érthető, hogy miért is fogalmaz a Familiaris Consortio a következőképpen a családok társadalmi szolgálatával kapcsolatban: „a család megérti, hogy a társadalom fejlődésével kapcsolatos feladatát egészen új módon kell megoldania: egy új nemzetközi rend felépítéséhez kell segítséget nyújtania … A családok közös hiten és reményen épülő, s a szeretettől éltetett lelki közössége olyan belső erőket hoz létre, amelyek megvalósítják, elterjesztik és tökéletesítik az emberek között az igazságosságot és kiengesztelődést, a testvériséget és a békét.” (FC no. 48.) Ennek érdekében indítottuk el a Keresztény Család Főáram (Christian Family Mainstreaming) társadalmi mozgósítást, melynek lényege, hogy minden egyes társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális döntésnek a család jó létét kell szolgálnia.

Kérjük, hogy imáival és minden lehetséges eszközével segítse e szolgálatot a család közjava érdekében.

Az EMBERISÉG JÖVŐJE a CSALÁDTÓL FÜGG!!! (FC no. 86.)